Advies conceptverordeningen WMO en Jeugd, nadere regels en beleidsregels.

U heeft de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd advies uit te brengen over de Verordeningen WMO en Jeugd, de nadere regels en de beleidsregels. De Adviesraad heeft daartoe onderstaande documenten ontvangen:

 • concept-verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017
 • concept-verordening Jeugdhulp 2017
 • concept-nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2017
 • concept-nadere regels Jeugdhulp 2017
 • concept-beleidsregel toegang WMO en Jeugdhulp 2017
 • concept-beleidsregel PGB WMO en Jeugdhulp 2017

U heeft aangegeven, dat de verordeningen in samenhang moeten worden gezien met de nadere regels en de beleidsregels. Daarmee wordt beoogd dat de bevoegdheden en verplichtingen van de Gemeente enerzijds en de rechten en plichten van burgers anderzijds aan duidelijkheid zullen winnen.

De Adviesraad heeft een aantal vragen over de genoemde documenten kunnen voorleggen aan beleidsmedewerkers van de afdeling Samenleving en Beleid. Graag maakt de Adviesraad van de gelegenheid gebruik een aantal opmerkingen en vragen, die tijdens overlegmomenten met de beleidsmedewerkers aan de orde zijn geweest, aan u kenbaar te maken:

Algemeen

 1. Alhoewel de Adviesraad de juridische status van de documenten onderschrijft, gaan wij er van uit dat regels en voorschriften niet in alle situaties toepasbaar zullen zijn: een 100% normering is een mooi streven, maar niet altijd een realistisch streven. Het belangrijkst is ons inzien het in gesprek blijven met de burger en vanuit dat gesprek onderzoeken wat voor de burger de beste voorziening is, zodat er ook echt van maatwerk gesproken kan worden. Om dat te realiseren is een zekere flexibiliteit nodig. De Adviesraad hoopt dan ook van harte, dat u op termijn verordeningen, nadere regels en beleidsregels op basis van opgedane uitvoeringservaring en evaluatie tegen het licht houdt en waar nodig vernieuwt. Statische documenten zijn in een periode van harmonisatie niet wenselijk, belangrijk is dat de burger goede zorg en ondersteuning ervaart.
 2. Als burgers/cliënten een vraag hebben over zaken die in de nadere regels/beleidsregels staan, kunnen ze dan terecht bij de gemeente Ede; zo ja, door wie worden ze te woord gestaan?
 3. Komt in gemeentelijke enquêtes voldoende naar voren of burgers/cliënten zich bij vragen voldoende geholpen voelen?
 4. De adviesraad verzoekt u om de documenten in heldere en begrijpelijke taal op te stellen. Ook dit onderdeel draagt bij aan duidelijkheid voor de burger over de inhoud van de documenten.

Specifiek

concept-verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017

 • In artikel 16.3 wordt aangegeven hoe om te gaan met nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering. Wanneer en hoe wordt, als blijkt dat een cliënt een ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of PGB ontvangt, deze handelwijze aan de cliënt verduidelijkt? Wordt de beschreven handelwijze ook bij de toekenning van een voorziening met de cliënt besproken, zodat de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt wordt bevorderd?
 • Wij vragen u in de verordening geen toelichting middels praktijkvoorbeelden te geven. Deze voorbeelden zijn willekeurig en niet standaard van toepassing voor burgers, die een beroep willen doen op een voorziening. Toelichting op onderdelen van de verordening kunnen ons inzien waar nodig in het maatwerkgesprek worden besproken.

concept-verordening Jeugdhulp 2017

 • Hoe verhouden de vrij-toegankelijke voorziening en de niet vrij-toegankelijke voorziening middels verwijzing zich tot elkaar? (artikel 3 en 4)
 • Welke doorlooptijd wordt in geval van verwijzing via huisarts of in geval van melden van een hulpvraag bij het college in acht genomen? Is er kans op het ontstaan van wachtlijsten en hoe wordt dat opgelost?
 • Wordt het effect van de niet-vrij toegankelijke voorziening regelmatig gemeten of wordt er automatisch uitgegaan van een duur van 2 jaar?
 • Zijn er voldoende onafhankelijke vertrouwenspersonen beschikbaar?

concept-beleidsregel PGB WMO en Jeugdhulp 2017

 • In de beleidsregel (artikel 1) wordt vermeld, dat misbruik door derden voorkomen moet worden. De Adviesraad vindt het bestrijden van misbruik een belangrijk aandachtspunt, voorkomen van misbruik is in het belang van de burger, die de ondersteuning nodig heeft. We missen in dit onderdeel wie bij signaleren van misbruik de regiefunctie heeft. Wordt de regiefunctie in de beleidsregel nog nader toegelicht?
 • De Adviesraad vraagt tevens aandacht voor de kwaliteitseisen (artikel 5.2), die aan een niet-professional gesteld mogen worden. Bent u met ons van mening dat controle op de kwaliteitseisen van de niet-professional essentieel is? Kunt u aangeven op welke wijze deze kwaliteitscontrole plaatsvindt?

concept-beleidsregel toegang WMO en Jeugdhulp 2017

 • Graag vragen wij u nogmaals aan de burger te verduidelijken dat er een beroep kan worden gedaan op ondersteuning van een onafhankelijke cliëntondersteuner (artikel 8). De Adviesraad constateert, dat veel burgers niet geïnformeerd zijn over de mogelijke inzet van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Belangrijk is dat de burger zich, indien gewenst, gesteund voelt door genoemde functionaris.
 • Wanneer is de nadere uitwerking van artikel 15 Arrangement thuisondersteuning voor de Adviesraad beschikbaar?

De Adviesraad is in afwachting van uw reactie op de door ons gemaakte kanttekeningen. Op basis van de constructieve gesprekken met de beleidsmedewerkers kan de Adviesraad u al wel meedelen een positief advies op de genoemde concept-verordeningen WMO en Jeugd, de nadere regels en de beleidsregels uit te brengen.

Naar overzicht