Advies Eigen bijdrage WMO-maatwerkvoorzieningen

Aan: College van B&W Gemeente Ede
Betreft: Notitie Eigen bijdrage WMO-maatwerkvoorzieningen

U heeft de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd advies uit te brengen over de Notitie Eigen Bijdrage WMO-maatwerkvoorzieningen. De adviesraad heeft deze nota in goede orde ontvangen en is blij met de gegeven toelichting van de beleidsmedewerker. Allereerst wil de Adviesraad haar waardering uitspreken voor uw streven om de hoogte van de eigen bijdrage zodanig te stellen dat deze voor hulpvragers meestal betaalbaar is. Financiële beperkingen mogen geen reden zijn om van noodzakelijke hulp of voorziening af te zien.

Inleiding

In de inleiding wordt gesproken over de keuze voor beleidsarme invoering, dit omdat nog moeilijk te overzien is wat de inkomenseffecten zijn van de nieuwe WMO gecombineerd met het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten(Wtcg) en de compensatieregeling Eigen Risico. U geeft aan dat er nog weinig signalen zijn gekomen over de hoogte van de eigen bijdrage, waaruit u lijkt te concluderen dat het daarom een goede regeling is. Deze conclusie is wat ons betreft wat te snel getrokken. Wij zijn van mening dat er meer onderzoek nodig is om vast te stellen dat de regeling zorgvuldig en voor iedereen passend is. Dat sluit ook aan bij het onderzoek VGZ( ziektekostenverzekering) dat afgelopen week gepubliceerd werd. Daarin werd duidelijk dat de hoogte van het eigen risico ervoor zorgt dat veel mensen besluiten om niet naar de arts te gaan. Dit zou ook een uitkomst kunnen zijn bij de Eigen bijdrage WMO-maatwerkvoorzieningen.

Ambities

Toegankelijkheid

In de inleiding is gesproken over draagkracht van de minima. Wij pleiten voor meer onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van het betalen van een eigen bijdrage. Onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden bij die cliënten die in de schuldsanering terecht zijn gekomen en bij die cliënten die na de overgang naar de nieuwe WMO zijn gestopt met hun hulpvraag.

In punt 5 van uw notitie geeft u aan dat het belangrijk is dat inwoners die ondersteuning aanvragen of deze al hebben, goed geïnformeerd zijn over de hoogte van de eigen bijdrage. De Adviescommissie vindt het belangrijk dat de informatie zo duidelijk beschreven is, dat burgers vooraf zelf al kunnen berekenen hoe hoog een eigen bijdrage zal zijn. Dat vraagt om een duidelijke, inzichtelijke regeling. De beschrijving van de regeling zoals die aan de Adviescommissie is gestuurd voldoet niet aan dat criterium., de toelichting is te ingewikkeld.

Minimabeleid en kosten

De adviesraad ondersteunt uw overeenkomst collectiviteitsvoorziening in het kader van minimabeleid. Het kan mensen met een laag inkomen zeker helpen wanneer de eigen bijdrage verzekerd is via een ziektekostenverzekering. Wij zouden het toejuichen wanneer de gemeente nadrukkelijk alle bewoners met een inkomen( 120-150%) van het wettelijk minimum attendeert op de mogelijkheid om zorgkosten op deze manier te verzekeren via de collectiviteitsregeling. De gemeente zou zo’n dienstverlening nog meer kunnen uitdragen zodat veel meer mensen daardoor geholpen worden.

Visie en beleid.

U geeft in uw nota aan dat u met uw beleid in positieve zin afwijkt van de landelijke normen voor de eigen bijdrage. Het zou de nota ten goede komen wanneer u duidelijker beschrijft wat uw visie is om tot deze keuzes te komen. Opkomen voor kwetsbare mensen, die genoodzaakt zijn om extra hulp te vragen, vraagt om een hoopvolle ondersteunende visie. U zou uw doelstellingen in deze notitie scherper kunnen verwoorden. Betere hulpverlening en dienstverlening verdienen het om duidelijker omschreven te worden.

In het kader van de participatie zou het ook nuttig zijn wanneer u meer aandacht geeft aan datgene wat u hebt meegenomen uit de gesprekken/bijeenkomsten met cliënten/ belangenbehartigers.

Er wordt in de notitie niet gesproken over een einddatum van dit beleid en het is eveneens niet duidelijk wanneer er geëvalueerd wordt

Tenslotte

In het bovenstaande wordt meerdere keren het belang beschreven van goede voorlichting en communicatie. Vanuit de Adviesraad is goede communicatie een belangrijk aandachtspunt, dit hebben we in meerde adviezen beschreven. Professionals zullen op allerlei manieren aan cliënten en burgers moeten laten blijken dat zij oog hebben voor de belangen van hun cliënten. Goede dienstverlening zal het uitgangspunt moeten zijn en wij zijn van mening dat deze notitie Eigen Bijdrage dat ook meer zou kunnen uitstralen.

Naar overzicht