Advies ontwerp Verordeningen WMO en Jeugdhulp 2018

Aan: College van B&W Gemeente Ede

Geacht College,

U heeft de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd advies uit te brengen over de concept verordeningen, nadere regels en beleidsregels inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Het betreft onderstaande documenten:

  • concept-verordening Maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2018
  • concept-verordening Jeugdhulp 2018
  • concept-nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2018
  • concept-beleidsregel PGB WMO en Jeugdhulp 2018
  • concept-beleidsregel toegang WMO en Jeugdhulp 2018

De adviesraad geeft een positief advies over de algemene veranderingen t.o.v. 2017 en sluiten daarbij aan op ons advies met betrekking tot de Verordeningen WMO en Jeugdhulp 2017, dat wij u op 30 maart 2017 hebben doen toekomen. In het overleg van 9 oktober 2017 met de beleidsmedewerkers heeft de adviesraad voldoende inzicht gekregen in de veranderingen, die leiden tot ons advies met betrekking tot de Verordeningen WMO en Jeugdhulp 2018.

Hieronder staan nog twee aandachtspunten en adviezen die de adviesraad onder de aandacht wil brengen, rond regievoering PGB en de toegang tot jeugdhulp.

De regievoering PGB is een belangrijk onderwerp dat nog vol in ontwikkeling is. Dit kent voor- en nadelen. Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken, kunnen we aan de hand van de binnenkomende signalen bespreken met het college in ons periodiek overleg.

Dat er verscheidene mogelijkheden zijn in de toegang tot jeugdhulp en de verschillen in deze mogelijkheden, hebben wij uitvoerig besproken in het gesprek met de beleidsmedewerkers. De toegang tot jeugdhulp via de gemeentelijke weg kent hele andere formele stappen dan de huisarts en medisch specialist. Het is goed om in ons eerst volgend overleg hiernaar te kijken en met name naar de aantallen. Daarmee bedoelen wij het totaal aantal mensen die via de gemeente toegang tot jeugdhulp hebben gekregen en via de arts. Dit willen wij dan tegen het licht houden om inzichtelijk te maken of er grote verschillen zijn. Ook is het relevant om in dit overzicht een onderscheid te maken in o.a. leeftijd en reden van aanvraag tot jeugdhulp en het oplossen van de wachtlijstproblematiek.

Wij stellen ons voor om de tussenbalans over genoemde aandachtspunten over een half jaar van u te mogen ontvangen. Wij willen dan ook periodiek met het college overleggen om een blik te werpen op de voorafgaande periode, het bespreken van de binnengekomen signalen en te kijken welke juridische aanpassingen nodig zijn.

Tenslotte: de adviesraad is helaas niet in de gelegenheid geweest de ontwerp verordeningen WMO en Jeugdhulp 2018 met andere cliƫnten- en belangenorganisaties te bespreken.

In de afwachting van uw antwoord op onze aandachtspunten,

verblijven wij,

met vriendelijke groeten,
Adviesraad Sociaal Domein Ede

Naar overzicht