Advies toekomst huishoudelijke ondersteuning

Aan: College van B&W Gemeente Ede
Betreft: Advies Toekomst huishoudelijke ondersteuning

U heeft de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd advies uit te brengen over de toekomst huishoudelijke ondersteuning. De Adviesraad heeft deze nota in goede orde ontvangen en is blij met de gegeven toelichting van de beleidsmedewerkers.

De Adviesraad vindt het belangrijk dat de huishoudelijke hulp zo goed mogelijk bij de behoefte van de cliënt aansluit. We vinden het daarom goed om te lezen dat de huishoudelijke ondersteuning verbreed wordt naar thuisondersteuning. Dit stelt de cliënt beter in staat om zelf de regie te voeren en met de medewerker thuisondersteuning afspraken te maken over de werkzaamheden. Daarnaast zorgt de algemene voorziening ervoor dat de cliënt door de lichte toegangstoets makkelijker toegang heeft tot huishoudelijke ondersteuning. Goed ook dat hier rekening wordt gehouden met lagere inkomens. Tot slot is het mooi dat de regeling huishoudelijke ondersteuning/thuisondersteuning voor zwaarbelaste mantelzorgers met twee jaar gecontinueerd wordt.

We willen als Adviesraad wel graag een aantal aandachtspunten meegeven:

Signaleringsfunctie:

Allereerst krijgt de thuiszorgmedewerker een belangrijke signaleringsfunctie in de ketenzorg. De Adviesraad is met u van mening, dat de signaleringsfunctie in het takenpakket van de professional thuishoort. Wel vraagt de Adviesraad zich af hoe er voor wordt gezorgd dat de thuiszorgmedewerker deze basistaak binnen de thuisondersteuning naar behoren kan uitvoeren. Wanneer start de scholing, die aan het uitvoeren van deze taak vooraf dient te gaan en hoe wordt deze scholing inhoudelijk vorm gegeven? Zijn de kosten, die met deze scholing gemoeid zijn, onderdeel van de gesprekken met de zorgaanbieders over de inkoop 2017? Op welke wijze vindt afstemming met de zorgaanbieders plaats over opzet en organisatie van de scholing?

Doelgroepen/Cliëntprofielen

De Adviesraad ziet graag dat er aandacht wordt besteed aan het opstellen van cliëntprofielen. Tijdens de bijeenkomst met cliëntenorganisaties op 4 juli 2016 werd duidelijk, dat het uitwerken van kenmerken en situaties van de doelgroepen wenselijk is. Mogelijk kunnen gegevens van de zorgvragers benut worden voor het opstellen van een inzichtelijk doelgroepenoverzicht. Het is voor de cliënt belangrijk te weten of hij gebruik kan maken van de algemene voorziening of van een maatwerkvoorziening.

Evaluatie en monitoring

U geeft aan, dat jaarlijks de financiële effecten van de algemene voorziening en de maatwerkvoorziening worden geëvalueerd. De Adviesraad ziet ook graag, dat de inhoudelijke aspecten jaarlijks worden geëvalueerd, zodat de implementatie bijtijds kan worden bijgesteld. We vinden een evaluatie in 2018 te ver weg. Het lijkt ons wenselijk dat er in beeld wordt gebracht of de nieuwe voorzieningen aan de verwachtingen van de cliënten voldoen; belangrijk is bovendien, dat de ervaringen van 2017 mogelijk kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van arrangementen richting thuisondersteuning met een lichte vorm van begeleiding en thuisondersteuning met een zwaardere vorm van begeleiding.

Communicatie

Verder hechten we veel waarde aan een heldere en begrijpelijke communicatie, zowel voor cliënten als voor zorgaanbieders. Het moet absoluut duidelijk zijn wanneer iemand onder de algemene voorziening valt en wanneer onder de maatwerkvoorziening. Het is van belang op tijd met de communicatie te starten en deze op diverse plaatsen te verspreiden.

Keuze algemene voorziening/maatwerkvoorziening

In het stuk staat dat iedere cliënt er altijd zelf voor kan kiezen om gebruik te maken van een algemene voorziening in plaats van een maatwerkvoorziening. De Adviesraad onderschrijft, het belang van keuzevrijheid voor de cliënt. Toch draagt dit in onze ogen niet bij aan duidelijkheid. Zeker in de startfase kan de discussie over de algemene voorziening of de maatwerkvoorziening nieuwe onzekerheid voor de cliënt met zich meebrengen, wat niet bevorderlijk is voor het welbevinden van de cliënt. We benadrukken nogmaals, dat de cliënt gebaat is bij duidelijkheid over welke voorziening van toepassing is.

Arrangementen

Tot slot waarderen we het streven om arrangementen te ontwikkelen. Het zou prettig zijn als het voor de cliënt zo overzichtelijk mogelijk wordt, het liefst ook in samenwerking met het zorgloket en de zorgverzekeraar. We zouden graag meer lezen over deze ambitie in de toekomst, ook met betrekking tot het eventuele uitbreiden van de algemene voorziening. Daarbij willen we wel meegeven dat de keuzevrijheid beperkter wordt als PGB binnen de algemene voorziening geen optie is.

 

N.B. In het stuk wordt genoemd dat Stichting Service voor de wijk kleinschalige klussen kan doen. In de Edese Post van 29 juni 20161 staat vermeld, dat de Stichting Service voor de wijk per 1 juli 2016 opgehouden is te bestaan. Per 1 januari 2017 gaat een nieuwe organisatie van start. Het is niet duidelijk waar mensen tot die tijd terecht kunnen. De Adviesraad blijft graag op de hoogte op welke wijze de nuldelijn-organisaties hier een bijdragen kunnen leveren.

Naar overzicht