Advies voortzetting minimabeleid 2015

Betreft: advies voortzetting minimabeleid 2015

Geacht college,

Op het verzoek van uw college brengen wij graag een advies over voortzetting minimabeleid 2015 uit. Hieronder staan enkele aandachtspunten en adviezen die de adviesraad onder de aandacht wil brengen.

BMC heeft een uitvoerig onderzoek gedaan onder bijstandsgerechtigden. Het is een uitgebreid rapport en bekijkt alle invalshoeken. Er worden 55 bijstandsgerechtigde geïnterviewd, maar wij zijn van mening dat dit geen volledige beeld geeft van de praktijk. Van de 1674 (per 24 juli 2014) zijn er 55 ondervraagd en dit vormt geen voldoende basis om de effectiviteit te kunnen vaststellen en een compleet beeld te geven. De niet-bijstandsgerechtigden zijn totaal niet in beeld.

Desalniettemin hebben we een aantal opmerkingen over dit rapport. Uit het rapport komt duidelijk naar dat er niet goed wordt gecommuniceerd met de burgers. Het beleid wordt niet op een proactieve manier uitgedragen. De kennis dient op een intensieve manier worden gedeeld. Ook zijn de bijstandsgerechten nauwelijks op de hoogte van het nieuwe manier van aanvraag indienen, te weten: Bereken Uw Recht (BUR). De burgers die er wél gebruik van maken, ervaren deze digitale aanvraagmethode zeer ingewikkeld. De BUR is juist bedoeld om de toegang tot de gemeente makkelijk(er) te maken en is daarnaast ook bedoeld als informatiebron omtrent het beleid. Uit dit rapport blijkt dat de aanvraag via BUR heel moeizaam verloopt en kiest de burger uiteindelijk toch nog om op een vertrouwde schriftelijke manier een aanvraag in te dienen. Hieraan dient meer aandacht te worden besteed, zodat de gemeente toegankelijker wordt en blijft.

Verder vinden wij het belangrijk dat de doelgroep tussen de 110 en 130% van het sociaal minimum met hoge schulden en hoge kosten financiële steun krijgen. Op grond van de huidige wetgeving is dit ontoelaatbaar. Wellicht zijn er toch nog mogelijkheden om binnen de wettelijke kaders te kijken voor een oplossing.

Vermeldenswaard is nog dat de gemeente Ede ruimhartig is als het gaat om bijzondere bijstand. Ook is de gemeente geen voorstander om een drempelbedrag voor bijzondere bijstand in te voeren. Dat vinden wij een goed voorstel. Opmerkelijk is dat er bijzondere bijstand wordt verstrekt voor woonwerkverkeer voor niet-bijstandsgerechtigden die op bijstandsniveau leven. Misschien is het ook een idee om de bijstandsgerechtigden die reizen voor een sollicitatiegesprek, ook tegemoet te komen in de reiskosten.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein,

Güray Bozkurt

Naar overzicht