Nota Mantelzorgbeleid 2016-2020

Aan: College van B&W Gemeente Ede
Betreft: Advies Nota Mantelzorgbeleid 2016-2020

U heeft de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd advies uit te brengen over de nota Mantelzorgbeleid 2016-2020. De adviesraad heeft deze nota in goede orde ontvangen en is blij met de gegeven toelichting van de beleidsmedewerker.

Allereerst wil de Adviesraad haar waardering uitspreken over de zorgvuldigheid, waarmee gegevens uit het onderzoek dat bureau “Spectrum partner met elan” heeft uitgevoerd, in de nota zijn verwerkt. De Adviesraad onderschrijft het belang van de Gemeente om er voor te zorgen dat mantelzorgers het kunnen volhouden, zodat de zorgvragers zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen verblijven. Goede ondersteuningsmogelijkheden op de diverse leefgebieden zijn hierbij onontbeerlijk. De Adviesraad acht het noodzakelijk, dat de ambities, die in de nota worden verwoord, breed en in samenhang op diverse beleidsterreinen worden geconcretiseerd.

Inleiding

In de inleiding worden, vanuit de inwonersgegevens van de Gemeente Ede, groepen mantelzorgers aangeduid. Dit overzicht geeft geen duidelijk beeld van de groepen mantelzorgers, die er te onderscheiden zijn. Wellicht is het aan te bevelen om dit overzicht meer in overeenstemming te brengen met de gegevens van het onderzoek; wij achten het voor alle betrokkenen noodzakelijk om de groepen mantelzorgers eenduidig te benoemen, vooral voor het opstellen van een passend ondersteuningsaanbod is dit van belang. Bijvoorbeeld: jonge mantelzorgers worden soms aangeduid met een leeftijd tot 23 jaar, terwijl er ook gesproken wordt van een leeftijdscategorie tot en met 24 jaar.

Ambities op leefgebieden

De Adviesraad onderschrijft de ambities, die op alle leefgebieden zijn verwoord. Graag wil de Adviesraad op een drietal gebieden enkele kanttekeningen plaatsen:

1. School

Een belangrijk aandachtspunt van de Adviesraad is de ondersteuning voor jonge mantelzorgers;

H​​et feit dat het onderzoek geen informatie over jonge mantelzorgers heeft opgeleverd, betekent ons inzien niet dat er geen jonge mantelzorgers in de Gemeente Ede zijn. In landelijke publicaties is de problematiek van de jonge mantelzorgers voldoende en indringend aan de orde gesteld. De Adviesraad wil een dringend beroep op het College doen op korte termijn voorstellen te doen hoe in contact te komen met de jonge mantelzorgers, zodat duidelijk wordt welke inspanningen jongeren moeten verrichten om mantelzorg te combineren met een studie of met werk en hoe zij continuïteit van studie en werk kunnen realiseren middels een toegesneden ondersteuning.

De Adviesraad is van mening, dat de ontwikkeling op het terrein van opleiding en werk van jonge mantelzorgers, niet in het gedrang mag komen door de druk die de mantelzorgtaken op hen legt.

Tevens vraagt de Adviesraad de problematiek van de jonge mantelzorgers aandacht te geven bij de gesprekken met de zorgaanbieders.

Tenslotte vraagt de Adviesraad of er gegevens van vergelijkbare gemeentes bekend zijn over deze groep mantelzorgers en of de problematiek van jonge mantelzorgers is besproken met de Jongerenraad?

2. Vrije tijd

In de nota wordt aangegeven, dat er op het gebied van respijtzorg nog wel winst is te behalen.

U heeft het belang van respijtzorg opgenomen in het Convenant 2014-2018. Ook de Adviesraad onderkent, dat mantelzorgers het langer kunnen volhouden als ze periodiek ontheven kunnen worden van hun zorgtaken. Gelet op de onbekendheid van de respijtzorg wordt geadviseerd het beoogde communicatieplan en de update van lokale en regionale respijtzorg snel ter hand te nemen.

3. Thuis

De Adviesraad maakt zich zorgen om de “ontspoorde mantelzorg” Wat kan hier preventief worden gedaan om dreigende moeilijke situaties te stabiliseren? Welke taak ligt hier voor het knooppunt Mantelzorg? Wordt er ook aandacht besteed aan een meldpunt, waar de mantelzorger een mogelijk dreigende situatie kan melden?

Planning

In de planning zijn alle voornemens per leefgebied opgenomen. Graag wil de Adviesraad deze planning aangescherpt zien door een prioritering aan de voornemens toe te kennen voorzien van een realistisch tijdspad. Ook is de Adviesraad benieuwd naar de actiepunten na 2017. De Adviesraad kan zich voorstellen, dat deze planning mogelijk aan de hand van een tussentijdse evaluatie nog nader zal worden uitgewerkt. Kunt u aangeven wanneer die evaluatie plaats gaat vinden en wat dat voor het implementatieproces betekent?

Tenslotte

De Adviesraad zou graag van u vernemen of burgers met een niet Nederlandse afkomst betrokken zijn bij het onderzoek. Is bekend of deze groep burgers hun ervaringen ten aanzien van mantelzorg kunnen delen met andere groepen burgers?

Tevens geeft de Adviesraad aan dat veel mantelzorg wordt georganiseerd via de kerken. Hoe is de relatie van de kerken met het huidige steunpunt Mantelzorg en welke gemeenschappelijke ambities zijn hier te constateren?

Als laatste: uit de nota blijkt, dat met name de professionals een belangrijke rol hebben bij de facilitering van de ondersteuningsvragen van de mantelzorgers. Als goed voorbeeld wordt de instelling Vilente genoemd, die mantelzorgbeleid binnen haar organisatie heeft opgesteld. Op welke wijze gaat het College de instellingen die nog geen uitgesproken beleid ten aanzien van mantelzorg hebben geformuleerd bij de ambities 2016-2017 betrekken, zodat de goede voorbeelden, die er zeker zijn, navolging bij andere aanbieders krijgen?

Naar overzicht