Participatiewet IOAW & IOAZ

Aan: Leden fysieke Overlegtafels Inkoop Nieuwe Wmo
Onderwerp: Tarieven en producten

Aan het begin van het bestuurlijk aanbesteden proces is vanuit de gemeente Ede de intentie uitgesproken om voor 2016 niet primair uit te gaan van een korting op de tarieven maar de door het rijk opgelegde bezuinigingen juist middels de in het Inkoopplan Nieuwe Wmo 2016 beschreven transformatiedoelstellingen te behalen. In de fysieke Overlegtafels en werkgroepen is gekeken hoe de transformatie bijdraagt aan het realiseren van een lager volume of een goedkopere productmix. De transformatiedoelstellingen zoals opgenomen in de concept deelovereenkomst Ondersteuning en Begeleiding leveren nog niet concreet de benodigde bezuinigingen voor 2016 en verder op. Bij Beschermd Wonen leidt de extramuralisering tot een beddenreductie met als gevolg dat de gewenste bezuiniging wordt behaald.

Om de bezuinigingsopgave alsnog te realiseren voor zowel 2016 als de langere termijn en met het oog op de dalende budgetten tot 2020 stellen we de volgende oplossingen voor:

  1. Onderproductie: op dit moment zorgt een onderproductie voor een kleinere opgave voor 2016 ev., mits de volumes niet gaan stijgen (door bijvoorbeeld langer thuiswonen). Bij een verschuiving van Beschermd Wonen naar ondersteuning en begeleiding, zal er ook budget meekomen vanuit Beschermd Wonen.
  2. Tariefaanpassing: waar de tarieven sterk afwijken van landelijke vergelijkingen, passen we de tarieven aan (voor 2016: specialistische ambulante begeleiding), dit voorkomt ook verkeerde prikkels tussen verschillende producten.*
  3. Eventuele aanpassing van de eigen bijdrage: in 2016 wordt onderzocht of een aanpassing van de eigen bijdrage mogelijk/ gewenst is.

Mochten bovenstaande oplossingen een grotere bezuiniging opleveren dan nodig is, dan is het voornemen om met de fysieke Overlegtafels in gesprek te gaan over de manier waarop deze middelen weer zijn in te zetten binnen het sociaal domein.

Naar overzicht