Permar en uitvoering Participatiewet

Aan: College van B&W
Betreft: Advies inzake Permar en uitvoering Participatiewet

Wij hebben kennis genomen van het raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering omtrent de Permar en uitvoering Participatiewet. Tevens hebben wij kennis genomen van de reactie van het Algemeen Bestuur van de Permar. (ongedateerd).

Het gaat hier om op pagina 1 genoemde 8 beslispunten. Samenvattend gaat het om de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Permar.

De Adviesraad staat in haar reactie stil bij de volgende vier punten: de menselijke factor, de consequenties, de toekomstvisie en communicatie.

1. De menselijke factor

De Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) hecht in haar reactie de meeste waarde aan de menselijke factor. Met andere woorden: “Wat zijn de gevolgen voor de werknemers van de Permar en de inwoners van Ede met een arbeidsbeperking?”

Wij zijn het met de opmerking van de OR/GO van de Permar eens dat het rapport vooral onderzoek doet naar de financiële gevolgen en weinig onderzoek naar de exacte gevolgen voor de betrokken WsW’ers., niet gesubsidieerd personeel en medewerkers van de gemeenten. Het beëindigen van de Gemeenschappelijke regeling van de Permar heeft veel consequenties en een grote impact op alle betrokkenen.

Wij hebben bijvoorbeeld advies ingewonnen bij de ‘buitenschil’, bij een groepsleider van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit het gesprek bleek heel duidelijk dat verandering voor de WsW-werknemers erg veel impact heeft.

Uitgangspunt is wel volgens de reactie vanuit de Permar dat de gemeenten de WsW-populatie (niet gesubsidieerde werknemers) als interne sollicitanten zal beschouwen; het gaat echter altijd om maatwerk. Het vraagt veel deskundige begeleiding/coaching richting een evt. nieuwe werkplek.

Ten allen tijden moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat mensen zonder werk thuis komen te zitten. Het behoud van de detacheringsplekken voor de brede doelgroep is een belangrijke voorwaarde naar de toekomst.

2. Een aantal consequenties

Wij zijn van mening dat het beëindigen van de GR Permar politiek ingegeven is. Er zijn forse consequenties aan verbonden waarvan wij er een aantal willen noemen.

  • Lastig voor werk vinden: De werkgelegenheid houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Er moeten tussen gemeenten altijd afspraken gemaakt worden over de verdeling van accounts, job coaching bij groepsdetachering etc.
  • Extra eenmalige en jaarlijkse kosten:
    • De verandering op zich levert extra kosten op in de sfeer van begeleiding, organisatie ontwikkeling etc. Alleen voor Ede is in het raadsvoorstel al € 300.000 opgenomen;
    • Liquidatiekosten Permar: € 1,450.000;
    • Plus de kosten van het uitvoeren van de liquidatie: € 500.000;
    • Sociaal plan bij opheffen GR: € 5.550.000;

3. Toekomstvisie

Een belangrijk citaat uit het rapport is dat: “Er wordt gesproken over het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling, terwijl de gemeenten de alternatieven nog niet hebben bedacht laat staan hebben voorbereid”.

In het raadsvoorstel wordt toestemming gevraagd om de GR op te heffen, maar niet hoe de toekomst er dan uit komt te zien. Daarvoor moet nog: “opdracht worden gegeven om een plan van aanpak op te stellen om de lokale uitvoering van de WsW voor te bereiden. De vraag is welke consequenties het heeft voor het Arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid in Ede”.

Het nog niet in beeld hebben van een toekomstvisie en de toekomstige mogelijkheden geeft veel onzekerheid voor de betrokkenen bij de Permar. Wij willen het college vragen om met spoed het toekomstige plan van aanpak op te pakken.

In het licht van het vormgeven van de nieuwe aanpak willen we de vraag meegeven: Wat de Permar en wat de vijf gemeenten nu geleerd hebben vanuit het verleden richting de toekomst?! Wat gaat er echt anders worden in het werkgeverschap naar de WsW-populatie? Verder vragen wij ons ook af of er landelijk vergelijkbare regio’s met dezelfde situatie zijn waarvan geleerd kan worden.

4. Communicatie

Goede communicatie in het hele proces is van wezenlijk belang. Dit vraagt een helder omschreven eindsituatie en een uitgewerkt tijdspad. Aangezien dit ontbreekt, zal welke informatie dan ook de onzekerheid bij betrokkenen voorlopig nog niet wegnemen. Het enige advies wat wij op dit punt kunnen geven is om tijdens het hele proces met alle betrokkenen actief te communiceren. Zeker voor de WsW werknemers geldt dat ook instellingen en/of directe familieleden daarbij van belang zijn.

Tot slot

De Adviesraad Sociaal Domein Ede vindt het raadsvoorstel om de GR Permar op te heffen zwaarwegend en m.n. politiek ingegeven. De consequenties zijn op de eerste plaats voor alle betrokkenen, maar ook financieel groot. Door het ontbreken van een toekomstbeeld en tijdspad brengt de situatie veel onzekerheid met zich mee.

De kans bestaat dat hierdoor uiteindelijk de rekening linksom of rechtsom toch weer bij de doelgroep wordt neergelegd.

Naar overzicht