De Adviesraad Sociaal Domein Ede bestaat uit leden vanuit alle gelederen van de Edese samenleving die elk op hun eigen manier kennis en ervaring hebben op de diverse terreinen.

Waarom en hoe

Waarom een Adviesraad?

De gemeente wil inwoners uit Ede als partners betrekken bij ontwikkelingen in het sociaal domein. De Adviesraad Sociaal Domein Ede bestaat uit leden vanuit alle gelederen van de Edese samenleving die elk op hun eigen manier kennis en ervaring hebben op de diverse terreinen. De leden nemen op persoonlijke titel deel aan de adviesraad, dus niet via een stichting of bedrijf.

De ASDE heeft een adviesrol richting het College van B en W bij de besluitvorming over voorstellen e.d. De adviezen worden ook aangeboden aan de gemeenteraad. In de adviezen van de ASDE staat altijd het perspectief van de inwoner centraal. De raad adviseert over onderdelen van de beleidscyclus (dus ook over de uitvoering). Het doel is dat de ASDE zo bijdraagt aan de doorontwikkeling en verbetering van de dienstverlening in het sociaal domein. De ASDE is daarin zowel partner van inwoners als van het gemeentebestuur.

Hoe werkt de adviesraad

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. De adviesraad komt één keer per maand bij elkaar. Dan bespreken de leden alle lopende en nieuwe zaken en verdelen ze de taken. De leden van de adviesraad hebben gesprekken met inwoners, belangengroepen en met medewerkers van de gemeente.

De adviesraad werkt vanuit de visie dat het perspectief van de inwoner altijd centraal staat en dat daarbij integraal wordt gekeken. Naar de hele mens dus, want niemand is op te delen in wetten of regels. Ook werkt de adviesraad vanuit gelijkwaardigheid en is ze transparant.

De volgende waarden staan centraal:

  • Toegankelijkheid
  • Zelfbeschikking en zelfregie
  • Partnerschap en gelijkwaardigheid
  • Integraliteit
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Flexibiliteit
  • Solidariteit en wederkerigheid
  • Continuïteit

Een belangrijk thema in alle adviezen is communicatie met inwoners en dienstverlening. Ook na de advisering is de adviesraad betrokken bij de uitwerking van plannen. Zo is de adviesraad niet alleen bij het beleidsproces, maar ook bij de uitvoering betrokken. Veel adviezen van de ASDE worden overgenomen. Zo is in het mantelzorgbeleid het thema jonge mantelzorgers nadrukkelijker naar voren gekomen.

Verordening

In de Verordening Adviesraad sociaal domein en de toelichting hierop, leest u meer over bevoegdheden, de taken, samenstelling en werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein Ede.

De ASDE geeft advies namens de inwoners en is deskundig en onafhankelijk. De adviesraad baseert haar adviezen op gesprekken met diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties.

Nu naar de verordening

Organisatie en contact

De Adviesraad Sociaal Domein Ede houdt contact met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. Via deze organisaties komen knelpunten naar voren. Heeft u een probleem dat voor meerdere inwoners van Ede blijkt te gelden? Dan kunt u dit ook zelf bij de leden van de ASDE neerleggen via het online formulier.