De adviesraad bestaat uit de volgende leden

Leny Oosterbaan

Met haar brede ervaring in het sociaal domein wil Leny zich graag inzetten voor inwoners van Ede. En dan met name voor die inwoners die niet zo gemakkelijk de weg weten in de regelgeving, niet zo mondig zijn of vanwege hun situatie niet goed (meer) in staat zijn om hun eigen ondersteuning te organiseren. Vanuit het perspectief van deze Edenaren wil Leny graag constructief meedenken over het gemeentelijk beleid. En minstens zo belangrijk vindt zij het om daarna, in samenspraak met betrokkenen, te volgen of het beleid ook werkelijk uitpakt zoals beoogd.

Interview met Leny Oosterbaan in Ede Stad: 'Inwoners worden gehoord'.

Güray Bozkurt

Güray hoort bij de ‘jonge garde’ van de adviesraad. Hij is een aantal jaar actief geweest in de Jongerenraad en zet zich nu in voor de adviesraad. Met name de participatiewet is een belangrijk thema voor Güray. Voor hem is het belangrijk dat de belangen van jongeren goed worden gewaarborgd en opkomen voor de belangen van zo'n grote groep zwakke burgers geeft mij voldoening. Deze groep legt zich vaak neer bij een ongewenst besluit, zonder verdergaande juridische stappen te zetten en zijn doel als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Ede is om de belangen van jongeren een stem te geven!

Ries Brouwer

Sinds september 2017 maakt Ries Brouwer deel uit van de ASDE. Zij heeft veel ervaring in het sociaal domein. Haar motivatie om op dit terrein actief te zijn is dat er toch voor iedereen mogelijkheden moet kunnen zijn om mee te kunnen doen in de samenleving. Zo is Ries betrokken bij de oprichting van de Voedselbank en De Medewerker. En zij heeft als leidinggevende ervaring in het maatschappelijk werk en de sector behandeling en verpleging.

Haar overtuiging is dat in al het beleid ontwikkelen en uitvoeren van belang is dat de menselijke maat gezocht moet worden. Ries stemt regelmatig af met de ouderenbonden om het perspectief en de ervaringen van ouderen scherp te houden. Voor dit alles wil ze zich samen met u in zetten binnen de ASDE.

Alet van Leeuwen

Sinds oktober 2018 is Alet lid van de ASDE. Zij heeft ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt, met name in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie; als docent, stagebegeleider, manager en als projectleider van een landelijk docentennetwerk rond het thema burgerschapsvorming. Door de vele contacten met herintreders, statushouders, jongeren en maatschappelijke organisaties heeft zij ervaren dat het voor deze groepen inwoners soms moeilijk is een weg te vinden in onze steeds complexere maatschappij. Alets interesse gaat uit naar Participatie en Communicatie en zij hoopt in de Adviesraad samen met u bij te dragen aan heldere communicatie tussen gemeente en burgers, zodat in Ede echt iedereen meetelt.

Johannes van der Poel

Voordat Johannes actief werd in de adviesraad, was hij lid van de Edese Jongerenraad. De Jongerenraad had regelmatig te maken met zaken die betrekking hebben op het sociaal domein. De komende tijd wil Johannes zich hier verder in verdiepen en wil hij zich hier voor inzetten. Naast de grote opgave om de tekorten op de Wmo en de Jeugdzorg te beperken en ondersteuning dichter bij de inwoners, slimmer en goedkoper te organiseren is het van belang dat de inwoner centraal blijft staan en ook de belangen van jongeren goed worden gewaarborgd.
Binnenkort sluit Johannes zich aan bij een van de themagroepen in de Adviesraad, om zo nog concreter de stem van met name jongeren uit de gemeente Ede te kunnen laten doorklinken.

Margot Hordijk

In de zomer van 2018 kwam een vacature beschikbaar voor nieuwe leden voor de adviesraad, iets wat Margot bijzonder aansprak. Zij vindt het van groot belang dat er een platform is met een brugfunctie voor de partners in het sociale domein van onze gemeente. Daar wil Margot zich de komende jaren voor inzetten.
De afgelopen tien jaar is Margot beroepsmatig, zowel op bestuurlijk- als op uitvoerend niveau, betrokken geweest bij de ontwikkelingen in het sociale domein bij diverse gemeenten in de regio.  
Ze ziet haar functie als lid van de adviesraad om een bijdrage te leveren aan de duurzame dialoog tussen inwoners, belangenorganisaties en gemeentebestuur over de vraagstukken in het sociaal domein.

Gerard Verbeek

Gerard maakt sinds september 2019 deel uit van de ASDE. Tot 2015 was hij consultant op het gebied van internationale samenwerking met als speerpunt het versterken van organisaties. In 2015 werd hij beschermingsbewindvoerder met name voor mensen met schulden in en rond Ede. Zijn aandachtsgebied binnen de ASDE is Participatie. Uitgaande van de duurzame kracht in ieder mens, is het zijn overtuiging dat ieder mens op eigen wijze moet kunnen bijdragen aan samen-leven. Mensen zijn ook kwetsbaar en kunnen langere of kortere tijd ondersteuning nodig hebben. Hij wil graag signalen van mensen ontvangen over waar dat goed of minder goed gaat. Daar kunnen we van leren om bestaande voorzieningen te verbeteren. Zodat iedereen in Ede meedoet en bijdraagt.