Jaarverslag 2021

In het jaarverslag leest u wat er binnen de ASDE het afgelopen jaar is gebeurd en welke adviezen we hebben gegeven. We hebben het jaarverslag (pdf, 60 KB) mooi laten vormgeven. Daar ziet u overzichtelijk wat er is gebeurd. Leest u het liever als tekst? Dat kan hieronder.

In 2021 heeft de ASDE negen adviezen gegeven:

 • Bekostiging leerlingenvervoer
 • TONK- Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
 • Zo zelfstandig mogelijk wonen
 • Concept beleidsplan toezicht en handhaving Wmo Ede
 • Uitvoeringsagenda Regionale visie Geweld in afhankelijkheidsrelaties (ongevraagd advies)
 • Ede regenbooggemeente
 • Visiedocument Participatiewet
 • Regiovisie jeugdhulpverlening Regio Food Valley
 • Omgevingsvisie.

We nemen onze taak serieus en hebben vaak levendige vergaderingen.

Bij elk advies keek de ASDE ook steeds naar:

 • Communicatie: zijn inwoners door de gemeente voldoende geïnformeerd, weet men waar men met vragen terecht kan? Is de berichtgeving begrijpelijk en duidelijk, ook voor laaggeletterden, digitaal minder vaardigen en anderstaligen?
 • Betrouwbare overheid: is het beleid van de gemeente transparant en werkt de gemeente ‘volgens de bedoeling’ van de wet? Is ‘afspraak ook afspraak’ en houdt de gemeente rekening met ‘de menselijke maat’?
 • Corona: de coronacrisis duurde lang. De effecten van de crisis zijn van grote invloed geweest, ook op inwoners van Ede, zoals: eenzaamheid, verlies van werk, depressie, problemen ‘achter de voordeur’. Op financieel gebied heeft de gemeente inwoners, ondernemers en zzp’ers onder meer kunnen helpen met de uitvoering van TONK en TOZO.

We willen graag signalen ophalen door contact met inwoners en organisaties. Door de coronacrisis is fysiek contact in 2021 lastig en beperkt geweest.

De ASDE heeft verschillende werkgroepen:

 • Wetten: Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.
 • Het sociaal domein: Alles wat de gemeente voor de inwoners regelt rond werk, participatie, schulden, zelfredzaamheid, zorg en jeugd.
 • Sociale Basis: Alles wat inwoners met en voor elkaar doen. Alle ASDE leden houden zich bezig met aspecten van de sociale basis.

Participatie en inkomen Participatiewet

 • Jan Gerrit van Norel
 • Gerard Verbeek
 • Guray Bozkurt
 • Alet van Leeuwen
 • Sophia Langenkamp

Jeugd - Jeugdwet

 • Johannes van der Poel
 • Marc Groenendijk

Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning

 • Glijn Groen
 • Leny Oosterbaan
 • Ries Brouwers
 • Margot Hordijk

Ondersteuning ASDE

 • Bernadette den Heijer (administratief)
 • Cindy Duteweerd (beleidsmatig)

Afscheid

In 2021 hebben we afscheid genomen van: Jef Dorpmans en Georgette Wever (februari), Els Lageweg (mei) en Johannes van der Poel (december)

Nieuwe leden

Nieuwe leden in 2021: Glijn Groen, Sophia Langenkamp en Jan Gerrit van Norel (allen vanaf juni)

 • De voltallige ASDE heeft in 2021 elf keer vergaderd, waarvan negen keer online. Belangstellenden kunnen deze vergaderingen bijwonen.
 • Iedere werkgroep heeft in 2021 ten minste drie keer overleg gehad met de betreffende beleidsambtenaren van de gemeente.
 • De ASDE heeft twee keer Bestuurlijk Overleg met de wethouders gevoerd, beide keren online overleg. Besproken: (reacties op) adviezen ASDE, signalen uit de samenleving, effecten coronacrisis.

De gemeente Ede heeft voor het sociaal domein leidende principes vastgesteld, die richting geven aan een passender werkwijze. De ASDE is bij dit proces vanaf het begin betrokken geweest. De werkgroep is in december 2021 opgeheven.

De voltallige ASDE heeft besproken:

 • Hoe kunnen we zo effectief mogelijk adviseren?
 • Afbakening taak en rol ASDE - wat doen we wel en wat doen we niet?
 • Communicatie via website en contacten – hoe kunnen we dit verbeteren?
 • Nadere kennismaking.